Chuyển các đối tượng trong AutoCAD về Polyline

3
Trong AutoCAD thì đối tượng Polyline có thể chỉnh được độ rộng của nét thông qua thuộc tính Global Width, vì vậy nhiều lúc...

BÀI MỚI

VPS NÊN DÙNG

NÊN ĐỌC