Chuyển các đối tượng trong AutoCAD về Polyline

3
Trong AutoCAD thì đối tượng Polyline có thể chỉnh được độ rộng của nét thông qua thuộc tính Global Width, vì vậy...

BÀI MỚI

VPS NÊN DÙNG

NÊN ĐỌC